திங்கள், 1 ஜூன், 2009

கிளிக்கோலம்

மார்கழியில் மாக்கோலமாய் விளைந்த மதி விருந்து


இயற்கை தரிசனம்
எண்ண்மே இயற்கையதன் சிகரமாகும்
இயற்கையே எண்ணத்தில் அடங்கிபோகும் . - வேதாத்திரி மகரிஷி